Često postavljena pitanja :

čŒESTO POSTAVLJENA PITANJA:

Da li se dioničari mogu prijaviti na biro?
Na evidenciji nezaposlenih osoba može biti osoba čiji mjesečni prihod (što se odnosi i na dividendu) ne prelazi 25% od prosječne plaće u toku prethodne godine  prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, shodno odredbama člana 3. stav (2). Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08).

Kako se može ostvariti  pravo na uplatu doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje?
U skladu sa članom 31. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uvjeta za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Dakle potrebno je provesti na evidenciji nezaposlenih onoliko vremena koliko nezaposlenoj osobi nedostaje staža za uplatu, a najduže do 3 godine.

Ko može ostvariti pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu?
1. čŒlanom 30a. stav (1) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Sl. novine F BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), nezaposlenoj osobi koja ima pravo na novčanu naknadu može se na njen zahtjev, isplatiti naknada u jednokratnom iznosu zavisno o utvrč‘enom trajanju prava na naknadu, radi samostalnog ili sa drugom osobom obrazovanja privrednog društva, radnje ili drugog oblika  obavljanja samostalne djelatnosti.
2. Nezaposlena osoba kojoj je naknada isplaćena u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može se prijaviti službi za zapošljavanje prije isteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu.
3. Nezaposlena osoba kojoj je novčana naknada isplaćena u skladu sa stavom 1. ovog člana može ponovo steći pravo na novčanu naknadu ako ispuni uvjete iz člana 29. ovog Zakona.”

Koja je procedura i koji su dokumenti  potrebni  za ostvarivanje prava na naknadu u jednokratnom iznosu?

Zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu u skladu sa članom 30a Zakona podnosi se u općinskom birou rada ili protokolu Službe. Uz zahtjev se prilaže: Rješenje Općinskog organa uprave o obavljanju djelatnosti ili Rješenje o registraciji pri općinskom sudu.

Na koji način ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po prestanku radnog odnosa?
čŒlanom 19. stav (12)  tačka a.) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da pravo na zdravstveno osiguranje  nezaposlena osoba ostvaruje ako se prijavila na evidenciju nezaposlenih osoba u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plaća na koju imaju pravo prema ovom zakonu ili prema propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

Na koji način ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po završetku redovnog školovanja?
čŒlanom 19. stav (12) tačka f.) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da pravo na zdravstveno osiguranje  kao nezaposlena osoba ostvarujete ako se prijavite na evidenciju nezaposlenih osoba u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj ste završili redovno školovanje.

Na koji način ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po prekidu redovnog školovanja?
čŒlanom 19. stav (13) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), propisano je da: lica starija od 18 godina koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Radila sam u jednoj firmi 5 mjeseci, a u drugoj 5 mjeseci i 15 dana. Imam li pravo na novčanu naknadu. Pauza izmeč‘u ova 2 radna odnosa je 3 mjeseca?
Odredbama člana 29. stav (1) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Sl. novine Federacije BiH“, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih osamnaest mjeseci
Ukoliko ste se prijavili na evidenciju nezaposlenih u  roku od 30 dana po prestanku radnog odnosa  i podnijeli zahtjev za novčanu naknadu, ukoliko su Vam uplaćivani doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti, ukoliko niste svjesno doprinijeli prestanku radnog odnosa, biće Vam priznato pravo na  na novčanu naknadu u trajanju zavisno  od dužine Vašeg ukupnog staža.

Koja prava mogu ostvariti prilikom prijave na biro u slučaju otkaza ugovora o radu  i šta mi je potrebno od dokumenata?
Rok za prijavu na evidenciju nezaposlenih po prestanku radnog odnosa je  30 dana od dana prestanka radnog odnosa kako biste ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje i pravo na novčanu naknadu. Prilikom prijave potrebni su slijedeći dokumenti:  radna knjižica,  lična karta, CIPS prijava,  rješenje o prestanku radnog odnosa, odnosno Ugovor o radu na odreč‘eno vrijeme  i Odjava iz Porezne uprave-Obrazac JS 3100.

Kod zasnivanja radnog odnosa, čija je obaveza odjava sa evidencije biroa za zapošljavanje-  poslodavca ili nezaposlene osobe?
Nezaposlena osoba je obavezna da u roku od 3 dana obavijesti Službu za zapošljavanje o promjeni statusa, pa tako i kod zaposlenja. Prilikom odjave  obavezno se dostavlja kopija  ugovora o radu.

Da li je poslodavac obavezan dostaviti  birou za zapošljavanje ugovor o obavljanju pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa (volontiranja) ili nezaposleno lice?
Obavezu imaju i jedan i drugi.
Odredbama člana  28. Zakona o radu (Sl. novine FBiH br. 43/99; 29/03, 32/04) pripisano je: da kopiju ugovora poslodavac dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora radi evidencije i kontrole.
Nezaposlena osoba je takoč‘er obavezna prijaviti promjenu birou za zapošljavanje u roku od 3 dana od dana nastanka promjene, radi evidentiranja i praćenja.

Da li pravo na zdravstveno osiguranje imaju osobe koje dolaze iz radnog odnosa, a kojima nisu izmireni porezi i doprinosi za vrijeme rada?
Osoba koja dolazi iz radnog odnosa bez obzira na razlog  prestanka radnog odnosa i uplaćene poreze i doprinose ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje,  u slučaju da  se prijavila  na evidenciju Službe u zakonskom roku od 30 dana.

Kako odrediti na koji biro da se prijavim?
Nezaposlena osoba  se prijavljuje  i ostvaruje prava u općinskom birou za zapošljavanje u mjestu prebivališta.

U kojem roku se nezaposlena osoba mora prijavljivati na evidenciju?
 Redovni rokovi javljanja su, jednom u:
     30 dana – ako ostvaruje pravo na novčanu naknadu i penzijsko i invalidsko osiguranje;
     60 dana – ako ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu;
     90 dana – ako ne ostvaruje prava po osnovu nezaposlenosti.

Na koji period se može izdati radna dozvola stranom državljanina?
Odgovor: Radna dozvola izdaje se na 6, 9 i 12 mjeseci.

Da li osoba koja želi ostavariti radnu dozvolu kao samostalni obrtnik mora biti na evidenciji?
Odgovor: Da, mora biti na evidenciji da bi se pokrenula procedura izdavanja rješenja nadležnog organa uprave.

Da li se zahtjev podnosi u Biroima rada ili u JU Službi za zapošljavanje USK Bihać?
Odgovor: zahtjev za izdavanje/produženje radne dozvole može se podnijeti i u Biroima rada i u sjedištu Službe.

Gdje se nostrificiraju diplme stranih državljana u BIH?

Odgovor: Nostrifikacija stranih diploma o stečenom obrazovanju kod SSS vrši se u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, a kod V� S i VSS  Univerzitet u Bihaću.

Da li se može pokrenuti procedura za izdavanje radnih dozvola stranog državljanina kao zakonskog zastupnika ako kao takav nije registrovan u nadležnom sudskom registru?

Odgovor: Ne, uslov za pokretanje procedure za izdavanje radne dozvole stranim državljanima jeste Rješenje o registraciji firme kao i registrovanje odgovornog lica za zastupanje.