Materijalna i socijalna sigurnost podrazumijeva:


Obrazci potrebni za ostvarivanje prava nezaposlene osobe

1. novčanu naknadu;
2. zdravstveno osiguranje;
3. penzijsko osiguranje.


1. Novčana naknada
Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci. Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.

Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci. Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.

Potrebni dokumenti za rješavanje zahtjeva za redovnu novčanu naknadu
  • Lična karta
  • Radna knjižica (dokazivanje radnog staža ukoliko u poreznoj upravi nije uveden sav radni staž iz knjižice)
  • Rješenje o otkazu ugovora o radu ili ugovor o radu na određeno vrijeme (kopija)
  • Obrazac js 3100 (odjava osiguranja – kopija)
  • Kopija zadnje uplatnice za doprinos za nezaposlenost za službu i federalni zavod (poslodavac)
  • Potvrda banke o otvorenom žiro računu
Rok za podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu je 30 dana od dana prestanka radnog odnosa prema podacima iz obrasca js 3100 (odjava osiguranja)


Zaposlenici osiguravaju svoju materijalnu i socijalnu sigurnost za vrijeme nezaposlenosti, prvenstveno osiguranjem za slučaj nezaposlenosti, odnosno u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i drugim zakonima koji regulišu ovu oblast. Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci.
2. Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.
3. Kao vrijeme provedeno na radu iz stava 1. ovog člana smatra se vrijeme obaveznog osiguranja prema propisima koji reguliraju sistem poreza i obaveznih doprinosa.”

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenoj osobi:
a) 3 mjeseca ako je provela na radu od 8 mjeseci do 5 godina;
b) 6 mjeseci ako je provela na radu od 5 do 10 godina;
c) 9 mjeseci ako je provela na radu od 10 do 15 godina;
d) 12 mjeseci ako je provela na radu od 15 do 25 godina;
e) 15 mjeseci ako je provela na radu od 25 do 30 godina;
f) 18 mjeseci ako je provela na radu od 30 do 35 godina i
g) 24 mjeseca ako je provela na radu više od 35 godina


2. Zdravstveno osiguranje nezaposlenoj osobi osigurava se u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju
Obavezno zdravstveno osiguranje imaju nezaposlena lica koja se prijavljuju Službi za zapošljavanje ako su:<
• se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon primanja naknade plaća na koju imaju pravo prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju ili prema propisima donesenim na osnovu ovog zakona;
• se prijavila u roku od 30 dana nakon služenja vojnog roka ili nakon prestanka nesposobnosti za rad zbog koje su otpuštena sa te vojne službe;
• se prijavila u roku od 30 dana nakon otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana;
• na stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira služba za zapošljavanje;
• se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovno školovanje, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu;
• se prijavila u roku od 90 dana nakon služenja vojnog roka odnosno od dana prestanka nesposobnosti zbog bolesti radi koje su otpuštena s te vojne službe, ako su na služenje vojnog roka stupila u roku od 60 dana od dana završenog školovanja u odgovarajućoj ustanovi;
• djeca koja su navršila 15 godina života, odnosno stariji maloljetnici do 18 godina života, a nisu završili osnovno školovanje ili se po završetku osnovnog školovanja nisu zaposlili, ako su se prijavili zavodu za zapošljavanje;
• lica starija od 18 godina koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

3. Penzijsko osiguranje
U skladu sa članom 31. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br.55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uvjeta za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Nezaposlena osoba kojoj nedostaju do tri godine staža do sticanja uvjeta za starosnu penziju u skladu sa propisima o penzijsko invalidskom osiguranju, ima pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje putem službe za zapošljavanje.
Zahtjev se podnosi birou rada prije 65-og rođendana.

Prilikom kompletiranja zahtjeva za dokup staža po članu 31. Zakona potrebna je ovjerena kopija radne knjižice, a ne original.