Prava nezaposlene osobe-prijava


Obrazci potrebni za ostvarivanje prava nezaposlene osobe

1.) Za prvu prijavu potrebni su Vam sljedeći dokumenti:

    Potrebni dokumenti:
  • Lična karta
  • Prijava mjesta prebivališta - cips (ne stariji od 5 dana )
  • Dokaz o stepenu stručnog obrazovanja (diploma o završenom školovanju)
  • Potpisana izjava iz pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja

2.) Prijava iz radnog odnosa na evidenciju nezaposlenih osoba

    Potrebni dokumenti:
  • Lična karta
  • Prijava mjesta prebivališta - cips (ne stariji od 5 dana ),
  • Prekid ugovora o radu / rješenje o prestanku radnog odnosa (kopija),
  • Js 3100 (odjava) obrazac iz porezne uprave (kopija), ( rok za prijavu 30 dana)
  • Potpisana izjava iz pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja.

3.) Prijava na evidenciju nezaposlenih osoba nakon redovnog školovanja ili prekida redovnog školovanja

    Potrebni dokumenti:
  • Lična karta,
  • Prijava mjesta prebivališta - cips (ne stariji od 5 dana ),
  • Diploma o završenoj školi ili fakultetu (rok za prijavu 90 dana od dana diplomiranja)
  • Potvrda o prekidu redovnog školovanja (rok za prijavu 30 dana od dana prekida)
  • Potpisana izjava iz pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja.
Rokovi javljanja: 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj ste završili redovno školovanje; -osobe koje su prema propisima o školovanju izgubile status učenika ili su prekinule redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja, ako su se prijavile na Biro rada u roku od 30 dana od prekida školovanja, te ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.


Odjava sa evidencije nezaposlenih osoba

    Potrebni dokumenti:
  • Lična karta,
  • Ukoliko se radi o zasnivanju radnog odnosa potreban je ugovor o radu (kopija),
  • Ukoliko se radi o upisu na redovan studij potrebna je potvrda fakulteta o istom,
  • Ostali dokumenti zbog drugih razloga odjave sa evidencije na upit te potpisana izjava o istom.

Potrebni dokumenti za novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu stiče nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje osam mjeseci rada neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci. Kod utvrđivanja prava na novčanu naknadu kao godina rada smatra se vrijeme od 12 mjeseci, a rad kraći od punog radnog vremena preračunava se na puno radno vrijeme.

Potrebni dokumenti za rješavanje zahtjeva za redovnu novčanu naknadu

  • Lična karta
  • Radna knjižica (dokazivanje radnog staža ukoliko u poreznoj upravi nije uveden sav radni staž iz knjižice)
  • Rješenje o otkazu ugovora o radu ili ugovor o radu na određeno vrijeme (kopija)
  • Obrazac js 3100 (odjava osiguranja – kopija)
  • Kopija zadnje uplatnice za doprinos za nezaposlenost za službu i federalni zavod (poslodavac)
  • Potvrda banke o otvorenom žiro računu
Rok za podnošenje zahtjeva za novčanu naknadu je 30 dana od dana prestanka radnog odnosa prema podacima iz obrasca js 3100 (odjava osiguranja)