...
JAVNI POZIV
07.Sep.23


Na osnovu člana 10. stav (2) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i Međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj: 22/23) i člana 3.  Odluke o načinu korištenja grantova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2023. godinu koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 19. sjednici održanoj 25.07.2023. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje objavljuje       

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Sa ostalim kriterijima možete upoznati na web stranici resornog Ministarstva, odnosno putem sljedećeg linka:

http://www.mhrr.gov.ba/Default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=127&pageIndex=1