...
SLUŽBA U SARADNJI SA POSLODAVCIMA 2024
10.May.24


OBAVIJEST

 

Obavještavamo sve zainteresirane poslodavce da će Javni poziv - Program sufinansiranja zapošljavanja „SLUŽBA U SARADNJI SA POSLODAVCIMA 2024“ biti objavljen dana 21.05.2024. godine (utorak). Javni poziv će biti otvoren 3 (tri) dana od  21.05.2024. - 23.05.2024. godine u periodu od 08h – 13h.

Svi zainteresirani poslodavci dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Popunjen, potpisan i ovjeren zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja po Programu zapošljavanja „Služba u saradnji sa poslodavcima 2024“ – Obrazac SSP 2024
  2.  Original Uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH o izmirenim porezima i doprinosima ne starije od mjesec dana od dana podnošenja prijave za sufinansiranje ili Sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu poreza i doprinosa
  3. Dokaz o glavnom računu (karton deponovanih potpisa ili ugovor o tekućem računu ili potvrdu o računu)

Prijave se predaju u općinski biro rada u kojem je sjedište poslodavca. Biroi rada su dužni zaprimiti sve prijave koje budu uredne i blagovremene. Sve prijave koje zbog utroška planiranih sredstava ne budu odobrene će biti u statusu „na čekanju“ i eventualnim oslobađanjem sredstava bit će naknadno odobrene.

Prijavni obrazac i uslovi za učešće u ovom Programu su definisani i dostupni na web stranici https://www.fzzz.ba/ckFinderFiles/files/Slu%C5%BEba%20u%20saradnji%20sa%20poslodavcima%202024(2).pdf?csrt=17222164023413715792,  www.usk-szz.ba i općinskom birou rada.

 

Bihać, 10.05.2024.godine

JU Služba za zapošljavanje Unsko-   sanskog kantona Bihać